โครงการ To Be Number ONE

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (อังกฤษ: TO BE NUMBER ONE) คือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด

รายละเอียดโครงการ

โครงการ TO BE NUMBER ONE มีจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นรณรงค์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเป็นหลัก ด้วย กลวิธีปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสการ ต่อต้านยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน ให้การบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” เพื่อคืนคนดีสู่สังคม และป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ ตลอดจนการ สร้างเครือข่ายสมาชิก และชมรม TO BE NUMBER ONE ในการร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดค่านิยมของการ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้น โครงการ TOBENUMBERONE จึงเริ่มดำาเนินงานมาตั้งแต่ปี 2545 โดย มีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นเลขานุการโครงการฯ

การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการร่วมขับเคลื่อนสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศให้พฤหัสบดีทุกสัปดาห์ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE ของ จังหวัดศรีสะเกษ ทุกภาคส่วนจะพร้อมใจกันใส่เสื้อที่มีตราสัญลักษ์ TO BE NUMBER ONE

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ และ จัดกิจกรรม เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับสถานศึกษา จัดกิจกรรม รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักเรียนนักศึกษา และ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และประกาศให้วันพฤหัสบดี เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา มีกระแสนิยมการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจสามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด และเพื่อป้องกันปัญหาการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน พร้อมที่จะก้าวสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับชาติ

กิจกรรมที่ผ่านมา

MACH 2018

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

FAB 2018

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 “ TO BE NUMBER ONE SISAT GAMES 2017” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีการประกวดกองเชียร์ หลีดเดอร์ สแตนเชียร์ ขบวนพาเหรด และการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE SISAT 2017 นักเรียนนักศึกษาเข้ากิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

JAN 2018

จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE

จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพยั่งยืนรวมทั้งมีความพร้อมที่จะก้าวสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 19 แห่ง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

เพลง To Be Number One

เนื้อเพลง To Be Number One

เพลงพระราชนิพนธ์

มีกี่เส้นทาง ที่คิดจะไป ขอให้ตามหัวใจไป ไม่ว่าฝันเธอ จะไกลแค่ไหน คงต้องจริงซักวัน. มีจุดหมายใด ที่คิดจะเป็น เป็นอย่างใจเธอต้องการ มีกี่เรื่องราว ที่เธอคิดทำ ขอให้ทำให้ลอง .ด้วยสอง มือ และด้วยหัว ใจ ตามฝันจนกว่าจะเจอ เมื่อทุก อย่าง อยู่ที่ตัว ของเธอ ทำให้เป็นไปอย่างเธอต้องการ .ชีวิตมีเรื่องราว ตั้งมากมาย ให้ค้นให้เล่าเรียนให้ทำ มุ่งไปให้ไกล ให้ถึงปลายทาง เพื่อความใฝ่ฝัน เพื่อความเป็นหนึ่ง
...........
เธอจงมั่นคง อย่าหลงไปลอง ความสุขเพียงแค่เลือนลาง มันจะชักพา ให้เธอหลงทาง ทางที่เคยตั้งใจ ด้วยสอง มือ และด้วยหัว ใจ ตามฝันจนกว่าจะเจอ เมื่อทุก อย่าง อยู่ที่ตัว ของเธอ ทำให้เป็นไปอย่างเธอต้องการ ชีวิตมีเรื่องราว ตั้งมากมาย ให้ค้นให้เล่าเรียนให้ทำ มุ่งไปให้ไกล ให้ถึงปลายทาง เพื่อความใฝ่ฝัน เพื่อความเป็นหนึ่ง
....ดนตรี....
ทูบี นัมเบอร์วัน
ทูบี นัมเบอร์วัน
ทูบี นัม เบอร์วัน
ทูบี นัมเบอร์วัน

* ลิขสิทธิ์เพลง To Be Number One และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า เพลงพระราชนิพนธ์